Background

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان

تفاوت شرکت های محصول مدار و شرکت های مشتری مدار در این است که:

- شرکت محصول مدار، به تولید و فروش می اندیشید ولی شرکت مشتری مدار به اولویت در ایجاد و حفظ رابطه با مشتری می اندیشد.

- شرکت محصول مدار، مدیریت محصول داشت ولی شرکت مشتری مدار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دارد.

- شرکت محصول مدار، سعی در ایجاد تمایز بین محصولات داشته ولی شرکت مشتری مدار سعی در ایجاد تمایز بین مشتریان دارد.

- شرکت محصول مدار، سعی در رقابت برای کسب سهم بازار داشته ولی شرکت مشتری مدار سعی در رقابت برای کسب سهم از مشتری دارد.

- شرکت محصول مدار، می گفت تا بفروشد ولی شرکت مشتری مدار می شنود تا یاد بگیرد.

- شرکت محصول مدار، هر ساله میزان فروش خود را اندازه گیری می کرد ولی شرکت مشتری مدار هر ساله میزان رضایت مشتری را اندازه گیری می کند.

- شرکت محصول مدار، سعی می نمود تا مشتریان جدید بدست آورد ولی شرکت مشتری مدار سعی در حفظ مشتری و تامین نیازهای ایشان دارد.

 

من در اهداف سازمان های مشتری مدار و در کلاس جهانی دیده ام که چگونه بر لزوم توجه خاص به مشتری تاکید فراوان شده است و می توانم بگویم مفهوم مشتری مداری را می توان در یک جمله خلاصه نمود: "آنچه را که برای خود می خواهی، برای دیگران بخواه"

  • حجم فایل: 5 مگابایت
  • مدت زمان فایل: 10 دقیقه