Background

رضایت مشتری

رضایت مشتری

سایر فرهیختگان نیز در طول عصر جدید لزوم توجه ویژه به مشتری را گوشزد نموده اند افرادی همچون ماهاتما گاندی که معتقد است:

مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده ماست.

او به ما وابسته نیست.

ما به او وابسته ایم.

او مزاحم کار ما نیست.

او هدف ماست.

او یک بیگانه در کار ما نیست.

او بخشی از آن است.

ما با انجام کار او لطفی در حق او نمی کنیم.

اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف می کند.”

 

من همواره معتقدم این نظریات گاندی می بایست در هر بنگاه اقتصادی می بایست در معرض دید همگان قرار گیرد تا هر روز آن را مرور نموده و اهمیت مبحث مهم مشتری، رضایت مشتری و مشتری گرایی بر ایشان گوشزد شود.

  • حجم فایل: 5 مگابایت
  • مدت زمان فایل: 10 دقیقه